VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Privacyverklaring


Stichting VIER VOETERS respecteert uw privacy. In het licht van nieuwe Europese regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens die op 25 mei 2018 in werking treedt, willen wij iedereen die wij contacteren voor fondsenwerving informeren over onze verwerking van persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen.


1.            Wat zijn “persoonsgegevens”, wat betekent “verwerking van persoonsgegevens” en wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke bewerking van persoonsgegevens, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, uitlijnen of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de fondsenwerving is Stichting VIER VOETERS, gevestigd te Oostenburgervoorstraat 162, 1018 MR Amsterdam, en ingeschreven bij de KvK onder het nummer  34.17.96.13.


2.            Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van onze fondsenwervingscampagnes?

Wij verwerken:

(i)                  contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, geslacht);

(ii)                e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (als deze informatie wordt geleverd) en persoonlijke voorkeuren van alle personen die ons een gift overmaken of interesse tonen voor onze activiteiten (tenzij men dat niet wenst, zie punt 5);

(iii)               voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we iemand contacteerden;

(iv)               informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, IBAN rekeningnummer, eventuele machtiging, enz.) en de afhandeling ervan (de historiek van giften).

 

Deze informatie gebruiken we voor toekomstige fondsenwervingsacties.

Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

Soms stellen derde partijen adresbestanden ter beschikking voor een specifieke fondsenwervingscampagne. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens enkel voor die campagne en worden uw gegevens alleen opgeslagen als u een gift doet ten gevolge van die campagne.


3.            Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Uw gegevens worden enkel verwerkt om u te informeren over onze activiteiten en over wat wij met uw giften doen, voor fondsenwerving en voor de administratieve afhandeling van uw gift. In het kader van fondsenwervingscampagnes contacteren wij u in principe via gewone post of telefonische oproepen (tenzij u zich inschreef op het bel-me-niet register). Wij kunnen u ook via elektronische post contacteren indien u ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft.

Zonder dat u ons de nodige persoonsgegevens bezorgt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier of op enige andere wijze, kan uw gift niet correct behandeld worden.

Soms schrijven wij voor fondsenwervingscampagnes enkel personen aan op basis van specifieke profielen, zoals gifthistoriek, leeftijd of persoonlijke voorkeuren.

De verwerking van uw gegevens voor verdere fondsenwervingscampagnes is gebaseerd op het legitiem belang van Stichting VIER VOETERS als het voor de financiering van goede doelen nodig is om aan fondsenwerving te doen; dit bevordert de non-profit doelstellingen van onze organisatie. Nadat u een gift heeft gedaan aan onze organisatie, worden uw gegevens voor de correcte afhandeling van deze gift (registratie, verwerking, eventuele automatische incasso) gebruikt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van onze verplichtingen jegens u, evenals op basis van ons legitiem belang om de gift op correcte wijze te verwerken.


4.            Gebruiken wij dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens?

Voor de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie maken wij gebruik van dienstverleners die uw gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken (zogenaamde ‘verwerkers’). Wij zien erop toe dat de dienstverleners op wie wij een beroep doen de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van uw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.

Indien u of derden (bijvoorbeeld uw bank) wijzigingen in uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze doorgevoerd in ons bestand.

Uw gegevens worden namens onze organisatie verwerkt door iFunds (Smart Data Center, Wattbaan 1, 3439 ML, Nieuwegein, KvK 32168693). iFunds is een dienstverlener die gespecialiseerd is in het helpen van fondsenwervende organisaties, ledenorganisaties en vermogensfondsen met CRM-oplossingen om hun achterban te boeien, binden, begrijpen, te vinden en te bereiken. iFunds bewaart al uw gegevens namens onze organisatie en voert namens onze organisatie adresselecties uit.

Voor onze fondsenwervingscampagnes en de opvolging ervan doen wij beroep op Idrima cvba (V. Rauterstraat 31, 1070 Brussel, België, KBO 660.831.504 – “Idrima”). Idrima doet voor de productie van sommige campagnes beroep op een leverancier in de Verenigde Staten, die hiervoor gecertificeerd is onder het Privacy Shield.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden wanneer dat nodig is voor de behandeling van uw gift (bijvoorbeeld banken en de fiscale overheid) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.


5.            Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?

Indien uw persoonsgegevens in onze databank worden verwerkt, kunt u deze inzien, laten verbeteren of verwijderen. U kunt zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken. Wanneer u gebruik maakt van uw recht op bezwaar tegen een verwerking voor fondsenwerving of vraagt uw gegevens te verwijderen, bewaren we enkel uw naam en adres op basis van onze wettelijke verplichting om u toe te laten uw recht op bezwaar of recht op gegevenswissing uit te oefenen (i.e. uw wens om niet meer door onze organisatie gecontacteerd te worden) en op basis van ons legitiem belang om deze gegevens bij te houden zodat u niet meer gecontacteerd zal worden. Voorts kunt u binnen de wettelijke voorwaarden vragen uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.

U kunt uw rechten uitoefenen door het sturen van een brief met een kopie van uw identiteitsbewijs of van een ander stuk dat uw identiteit bewijst, naar het bovengenoemd adres, of per e-mail aan: office@vier-voeters.nl.

U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te 2594 AV  Den Haag, Bezuidenhoutseweg 30, of per telefoon via 0900 - 2001 201.


6.            Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Indien wij u als potentieel donateur aanschrijven en u doet geen gift, worden uw gegevens niet verder door ons verwerkt. Indien u ons een gift doet, verwerken wij uw gegevens voor onze fondsenwerving.

Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer bewaren of verwerken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst, onder voorbehoud van wat werd gesteld onder punt 5 hierboven.


7.            Hoe verkrijgen wij uw contactgegevens?

Wij verkregen uw gegevens doordat:

-          u in het verleden een gift heeft gedaan aan onze organisatie en daarom werd opgenomen in ons bestand; of

-          u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website); of

-          wij uw gegevens voor een specifieke fondsenwervingscampagne ter beschikking kregen van een derde voor eenmalig gebruik. Verdere gegevens over de betrokken derde kunnen op aanvraag worden verkregen.


8.            Geven wij uw persoonsgegevens door aan andere non-profit organisaties?

Non-profit organisaties kunnen hun doelen waarvoor ze werden opgericht enkel realiseren mits de nodige middelen. Daarom rekenen we op vrijgevige giften van bedrijven, van organisaties en privépersonen. Het is voor non-profit organisaties zoals de onze dan ook belangrijk om een zo ruim mogelijk doelpubliek te betrekken bij de realisatie van onze doelen en onze fondsenwervingscampagnes.

Indien u ons een gift, kunnen uw naam en adres daarom verstrekt worden aan andere non-profitorganisaties voor dezelfde doeleinden als waarvoor onze organisatie die gebruikt en zoals hiervoor omschreven. Zo komt het dat u ook door andere non-profit organisaties kunt gecontacteerd worden om u te informeren over hun projecten en over gelijkaardige mogelijkheden om een gift te doen voor hun goede doelen. U kunt zich natuurlijk steeds verzetten tegen deze doorgifte aan derden.

Het doorgeven van deze gegevens aan andere non-profit organisaties is gebaseerd op het legitiem belang van alle betrokken non-profit organisaties die zich inzetten voor goede doelen, dat erin bestaat om onze organisatie en die andere non-profitorganisaties van fondsen te kunnen voorzien ter behartiging van onze projecten.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid.


9. Nieuwsbrief

Wij informeren u hierbij over de inhoud van onze nieuwsbrief, de inschrijvings-, verzend- en evaluatieprocedure en uw bezwaarrecht. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de procedures voor ontvangst en beschrijving.

 

10. Dubbele opt-in en logging

In het kader van de inschrijving voor onze nieuwsbrief wordt de zogenaamde dubbele aanmeldprocedure uitgevoerd: u ontvangt na de inschrijving een e-mail waarin u wordt gevraagd uw inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, zodat niemand met een buitenlands e-mailadres kan inloggen. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden vastgelegd ter voldoening aan de wettelijke bewijsplicht. Dit omvat de opslag van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres.

 

11. Abonnementgegevens        

Om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, vult u gewoon uw geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres en land van verblijf in.

 

12. Statistische enquêtes en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web-beacon", d.w.z. een pixelbestand dat bij het openen van de nieuwsbrief van de server van de verzendservice wordt opgehaald. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opzoeklocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden technisch te verbeteren.

De statistische enquêtes omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling, noch die van de scheepvaartmaatschappij, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan te passen aan hen of om verschillende inhoud te sturen volgens de belangen van onze gebruikers.

 

13. Wettelijk

Het gebruik van de nieuwsbriefverschaffer, de uitvoering van statistische enquêtes en analyses en de registratie van het registratieproces zijn gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van het bbpr. We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbrief systeem dat onze zakelijke belangen dient en voldoet aan de verwachtingen van onze gebruikers.

 

14. Beëindiging

Kan uw abonnement op uw nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, d.w.z. uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om u uit te schrijven. Als een gebruiker zijn abonnement op de nieuwsbrief heeft opgezegd, worden de opgeslagen persoonlijke gebruikersgegevens verwijderd.

 

15. Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk website tags te beheren via een interface. De Google Tool Manager implementeert alleen tags, stelt geen cookies in en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De Google Tag Manager activeert andere tags die persoonlijke informatie kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens.

 

indien gedeactiveerd op domein- of cookieniveau, blijft het geldig voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

 

16. Google analyses

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als de anonimisering van het IP-adres op deze website wordt geactiveerd, zal Google echter eerst uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, verminderen. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige UP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat door uw browser in de con-tekst van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Bovendien heeft u de mogelijkheid om het verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website te verhinderen door gebruik te maken van de volgende opt-out cookie: Schakel Google Analytics uit.


print