Orang-oetan-weesje op Borneo

Privacyverklaring 

4.10.2022

VIER VOETERS onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, overige supporters en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld, verwerkt en beveiligd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

1. Algemene informatie 

1.1. Doel en verantwoordelijkheid 

1. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de verwerking van persoonsgegevens in verband met onze onlinedienst en de bijbehorende websites, functies en content (hierna gezamenlijk aangeduid als "onlinedienst" of "website"). Meer informatie over deze verwerkingsactiviteiten vindt u in onderdeel 2. 

2. Nadere bijzonderheden over de verwerking van gegevens voor de uitvoering van onze bedrijfsprocessen worden beschreven in onderdeel 

3.De onlinedienst wordt aangeboden door  Stichting VIER VOETERS (Oostenburgervoorstraat 162, 1018 MR Amsterdam) - hierna te noemen "aanbieder", "wij" of "ons" - die ook wettelijk verantwoordelijk is volgens de wet op de gegevensbescherming (AVG).   

4. Onze onlinedienst wordt gehost door Hetzner Online GmbH, Industriestraße 2591710 Gunzenhausen, Duitsland en wordt onderhouden door web&co, Marxergasse 5/24, A-1030 Wenen, Oostenrijk.

5. U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: office@vier-voeters.nl.

6. De term "gebruiker" omvat alle klanten, belanghebbenden, werknemers en bezoekers van onze onlinedienst. 

1.2. Wettelijke grondslagen

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 

a. Toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder (a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onder toestemming wordt verstaan iedere vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige blijk van instemming, die de vorm kan aannemen van een verklaring of van enige andere ondubbelzinnige bevestigende handeling, die door de betrokkene wordt gegeven om in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. 

b. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder (b) AVG, hetgeen inhoudt dat de gegevens nodig zijn om onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen nakomen of om de sluiting van een overeenkomst met u voor te bereiden. 

c. Verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder (c) AVG, hetgeen betekent dat de verwerking van gegevens bijvoorbeeld vereist is bij wet of andere bepalingen.

d. Verwerking voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder (f) AVG, hetgeen betekent dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. 

1.3. Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons: 

a. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder (d) AVG en artikel 14, lid 2, onder (e) AVG

b. Recht van inzage overeenkomstig artikel 15 AVG

c. Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG

d. Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid") overeenkomstig artikel 17 AVG

e. Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG

f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 AVG 

g. Recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG 

Opmerking: De gebruiker kan te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke mogelijkheden. Het bezwaar kan met name worden gericht tegen verwerking met het oog op direct marketing.

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, arbeidsplaats of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

1.4. Gegevenswissing en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de bewaring niet meer van toepassing is. Gegevens kunnen langer worden bewaard indien de Europese of nationale wetgever zulks vereist in EU-regelgeving, wetten of andere regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij de verdere bewaring van gegevens vereist is voor het sluiten van een overeenkomst of het nakomen van contractuele verplichtingen.

1.5. Beveiliging van de verwerking

1. Wij hebben passende en geavanceerde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (TOM's) getroffen. Zo worden de door ons verwerkte gegevens beschermd tegen al dan niet opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

2. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server. 

1.6. Doorgifte van gegevens aan derden, onderaannemers en externe aanbieders

1. Een doorgifte van persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats in het kader van wettelijke voorschriften. Wij maken persoonsgegevens van gebruikers alleen aan derden bekend, indien dit nodig is voor bijvoorbeeld facturering of andere doeleinden, indien de bekendmaking noodzakelijk is om de nakoming van contractuele verplichtingen jegens de gebruikers te waarborgen.

2. Indien wij voor onze onlinedienst een beroep doen op onderaannemers, hebben wij met deze bedrijven passende contractuele regelingen en adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen.

3. Indien wij gebruik maken van content, instrumenten of andere middelen van andere bedrijven (hierna gezamenlijk aangeduid als "externe aanbieders") die zijn gevestigd in een derde land, wordt ervan uitgegaan dat een doorgifte van gegevens naar de thuislanden van deze externe aanbieders plaatsvindt. De doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen vindt uitsluitend plaats indien een passend niveau van gegevensbescherming, de toestemming van de gebruiker of een andere wettelijke toestemming voorhanden is.

2. Verwerkingsactiviteiten in het kader van onze onlinedienst 

2.1. Verzamelen van informatie over het gebruik van de onlinedienst

1. Bij het gebruik van onze onlinedienst kan automatisch informatie door de browser van de gebruiker aan ons worden doorgegeven; deze informatie omvat de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van een geslaagde toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende aanbieder. 

2. De verwerking van deze informatie vindt plaats op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (f) AVG (bijv. om de onlinedienst te optimaliseren) en om de beveiliging van de verwerking te waarborgen overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder (f) AVG (bijv. voor de verdediging tegen cyberaanvallen en nadere toelichting daarop).

3. Deze informatie wordt 30 dagen na de beëindiging van de verbinding automatisch gewist, tenzij andere bewaartermijnen anders voorschrijven.  

4. Het verzamelen van de gegevens en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor het verlenen van de onlinedienst. Daarom hebben de gebruikers geen recht op de mogelijkheid van wissing, bezwaar of rectificatie.

2.2. AB Tasty

1. Wij maken gebruik van de webanalysedienst AB Tasty van AB TASTY SAS, 17-19 Rue Michel-le-Comte, 75003 Parijs, Frankrijk. Deze dienst wordt gebruikt om A / B of multivariate tests uit te voeren en zo ons online-aanbod voortdurend te verbeteren.

2. AB Tasty verzamelt statistische informatie over de toegang van bezoekers. Het gaat om gebruiksgegevens (gebruikte browser, aantal bekeken pagina's, aantal bezoeken, volgorde van het bezoek, duur van het bezoek, interactieve handelingen zoals het vullen/leegmaken van een winkelwagentje, registratie van het gebruik van afzonderlijke websites (met uitzondering van de check-out) en in het aanmeldingsproces) enz.) die anoniem worden geregistreerd en statistisch worden geëvalueerd. 

3. Op geen enkel moment is het mogelijk om een specifieke persoon te identificeren.

4. Daarnaast maakt AB Tasty gebruik van geolocatie (regionale gegevens van uw locatie) met behulp van uw IP-adres. Na geolocatie, die onmiddellijk plaatsvindt wanneer u de website bezoekt, wordt uw IP-adres onmiddellijk gewist. 

5. Er wordt een gepersonaliseerd patroon gemaakt om content weer te geven die aansluit bij uw interesses. Dit patroon is gecodeerd en staat niet toe dat er conclusies worden getrokken over uw persoon. 

6. Voor het opslaan en herkennen van websitebezoekers worden cookies opgeslagen. Deze hebben een maximale duur van 13 maanden en worden daarna automatisch gewist. 

7. De wettelijke grondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG.

2.3. Doubleclick

1. Doubleclick van Google is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). 

2. Doubleclick van Google maakt gebruik van cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor u. Aan uw browser wordt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegekend om na te gaan welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties zijn opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites alleen in staat om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google doorgestuurd naar een server in de VS voor analyse en daar opgeslagen. Google zal in geen geval uw gegevens vergelijken met andere gegevens die door Google zijn verzameld. 

3. Met uw toestemming voor het gebruik van YouTube wordt Doubleclick vervolgens automatisch geladen. U stemt in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google en de hierboven beschreven wijze van gegevensverwerking en het genoemde doel. 

4. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de desbetreffende instellingen te kiezen. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link onder "Extensie voor deactivering van DoubleClick". 

5. Meer informatie over DoubleClick van Google en privacy is te vinden op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en 

2.4. Facebook Pixel (Facebook Custom Audience)

1. Wij maken op onze website gebruik van Facebook Website Custom Audiences en hebben de zogenaamde Facebook-pixel geïntegreerd.

2. Deze pixel wordt gebruikt om pseudonieme informatie over het gebruik van deze website te verzamelen (bijv. informatie over bekeken content). De verzonden gegevens van de pixel kunnen worden gebruikt om u op Facebook te voorzien van geïndividualiseerde reclame, mits u een Facebook-account heeft.

3. Meer informatie over de reikwijdte en het doel van de gegevensverzameling is te vinden in het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. U kunt op elk moment het verzamelen van gegevens deactiveren via de volgende link: https://de-de.facebook.com/help/769828729705201/.

4. De wettelijke grondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG.

2.5. Google AdServices

1. Deze website maakt gebruik van de remarketing- of "vergelijkbare doelgroep"-functie van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). 

2. U kunt doelgericht worden voorzien van reclame doordat gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties worden geplaatst wanneer u andere websites bezoekt in het zogenaamde "Google Display Network". "Google Remarketing" of de functie "Vergelijkbare doelgroepen" maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Deze tekstbestanden worden gebruikt om uw bezoeken en anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Persoonsgegevens worden niet opgeslagen. Als u een andere website in het zogenaamde "Google Display Network" bezoekt, kunt u advertenties te zien krijgen die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met product- en informatiegebieden die u eerder op onze website heeft bezocht. 

3. Meer informatie hierover in Google's privacybeleid inzake remarketing vindt u hier: http://www.google.com/privacy/ads/.

4. De wettelijke grondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG.

2.6. Google Analytics

1. Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House Barclays, Dublin, Ierland - hierna "Google"), op basis van uw toestemming voor de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG. Google maakt gebruik van cookies en andere technologieën. De door de dienst gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar verwerkt.

2. Google treedt namens ons op in het kader van de verwerking van bestellingen in overeenstemming met artikel 28 AVG. Wij hebben met Google een overeenkomst inzake gegevensbescherming gesloten waarin de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU zijn opgenomen.  

3. Wij gebruiken Google Analytics met ingeschakelde IP-anonimisering.

4. Google Analytics bewaart cookies in uw webbrowser gedurende een periode van twee jaar na uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID die kan worden gebruikt om u bij toekomstige bezoeken aan de website te herkennen. Gebruikers kunnen voorkomen dat cookies worden opgeslagen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook voorkomen dat de via cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod door Google worden verzameld, alsmede dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: 
https://tools.google.com/¬dlpage/gaoptout?hl=en. 

5. De geregistreerde gegevens worden opgeslagen samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID, die de evaluatie van pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk maakt. Deze gebruikersgerelateerde gegevens worden na 26 maanden automatisch verwijderd. Andere gegevens blijven in geaggregeerde vorm voor onbepaalde tijd opgeslagen.

6. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en mogelijkheden tot herroeping is te vinden op de websites van Google: 

2.7. Google Fonts

1. Om lettertypes consistent weer te geven, gebruikt onze website de door Google aangeboden Web Fonts. Google Fonts is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Om deze Web Fonts te kunnen gebruiken, maken we ook gebruik van Google API's.

2. Om Web Fonts weer te geven, moet de webbrowser die u gebruikt verbinding maken met een server van Google. Hierdoor wordt Google ervan op de hoogte gebracht dat onze website via uw IP-adres wordt bezocht. Het IP-adres van de browser van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site, wordt ook door Google opgeslagen. Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, zal uw apparaat de site weergeven met een standaardlettertype. Bij elk verzoek om Google Fonts wordt uw IP-adres automatisch doorgegeven aan een server van Google, samen met informatie zoals uw taalvoorkeuren, beeldschermresolutie, versie en naam van uw browser. Met de door Google verzamelde gebruiksgegevens kan de populariteit van bepaalde lettertypes worden bepaald. Google publiceert deze bevindingen op interne analysesites (bijv. Google Analytics). 

3. Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy.

2.8. Google Maps

1. Google Maps is een online kaartendienst die geografische informatie voor u als gebruiker beter leesbaar maakt via uw apparaat. Hiermee kunnen onder meer routebeschrijvingen worden weergegeven of kaartfragmenten van een locatie in een website worden geïntegreerd.

2. Wanneer Google Maps wordt opgestart, maakt uw browser een verbinding met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Maps stelt Google in staat om gegevens over het gebruik van de dienst te verzamelen en te verwerken.

3. Naast uw IP-adres verwerkt Google Maps voor het aanbieden van deze dienst ingevoerde zoektermen en lengte- en breedtecoördinaten. Als u de routeplannerfunctie van Google Maps gebruikt, wordt ook het ingevoerde startadres opgeslagen. Deze gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats door uw vrijwillige gebruik van Google Maps en valt buiten onze invloedssfeer.

4. De voorwaarden voor gegevensverwerking voor Google-producten en de modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/ 

2.9. Google Photos

1. Voor de integratie van beeldgalerijen maken wij gebruik van de opslagdienst voor afbeeldingen Google Photos. Hiervoor wordt uw IP-adres doorgegeven aan de aanbieder Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). 

2. Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

3. De verwerking van deze informatie is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (f) AVG. 

2.10. Google reCAPTCHA

1. Wij maken gebruik van de reCAPTCHA-dienst van Google, die onze website beschermt tegen spam en misbruik. De dienst voorkomt dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) oneigenlijke activiteiten op onze websites uitvoert, wat betekent dat wordt gecontroleerd of de ingevoerde gegevens daadwerkelijk van een mens afkomstig zijn. Google verzamelt de volgende gegevens:  

  • Verwijzer (adres van de pagina waar de captcha wordt gebruikt) 
  • IP-adres van de gebruiker 
  • Google-account (als de gebruiker is geregistreerd bij Google, wordt dit herkend en toegewezen) 
  • Het invoergedrag van de gebruiker (bijv. invoersnelheid in de formuliervelden, volgorde van selectie van de invoervelden door de gebruiker) wordt gebruikt om de patroonherkenning op Google te verbeteren. 
  • Browser, browsergrootte en -resolutie, browserplugins, datum, taalinstellingen 
  • Presentatie-instructies (CSS) en scripts (Javascript) van de website 
  • Muis- en klikbewegingen binnen de pagina 

2. Google leest ook cookies uit van andere Google-diensten, zoals Gmail, Search en Analytics. Alle gegevens worden gecodeerd en naar Google gestuurd. Er worden geen persoonsgegevens uit de invoervelden van het desbetreffende formulier gelezen of opgeslagen.  

3. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: https://privacy.google.com/take-control.html.  

4. De verwerking van deze informatie is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (f) AVG. 

2.11. Google Tag Manager

1. Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen websitetags worden beheerd via een interface. Google Tag Manager implementeert alleen tags, plaatst geen cookies en verzamelt geen persoonsgegevens. De Google Tag Manager activeert andere tags die persoonsgegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens.  

2. Indien gedeactiveerd op domein- of cookieniveau, blijft deze geldig voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. 

3. Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (f) AVG. Wij streven naar een efficiënte en eenvoudige levering van onze diensten. 

2.12. Hotjar

1. Wij maken gebruik van Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze online dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologie die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze op welke pagina's doorbrengen, welke links ze kiezen om aan te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat onze dienst verder uit te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (dat tijdens uw sessie wordt verwerkt en in een niet-geïdentificeerde vorm wordt opgeslagen), de schermgrootte van het apparaat, het type apparaat (unieke apparaatgebonden identificatiemiddelen), browserinformatie, de geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. 

2. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/. 

3. De wettelijke grondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG. 

2.13. Usercentrics Consent Management

1. Wij gebruiken het Usercentrics Consent Management Platform als tool voor toestemmingsbeheer als onderdeel van de Analytics-activiteiten op onze website. Het Usercentrics Consent Management Platform verzamelt logbestanden en toestemmingsgegevens via JavaScript. Met dit JavaScript kunnen wij gebruikers informeren over hun toestemming voor bepaalde tags op onze website en kunnen wij deze toestemming verkrijgen, beheren en documenteren. 

2. Wij verwerken hierbij de volgende gegevens: 

  • Toestemmingsgegevens of gegevens over de toestemming (geanonimiseerde loggegevens (Toestemming ID, ID van de verwerker, ID van de verwerkingsverantwoordelijke), toestemmingsstatus, tijdsregistratie). 
  • Apparaatgegevens (bijv. verkorte IP-adressen (IP v4, IP v6), apparaatinformatie, tijdsregistratie) 
  • Gebruikersgegevens (bijv. eMail, ID, browserinformatie, SettingIDs, Changelog) 

De Toestemming ID (bevat de bovenstaande gegevens) en de status van de toestemming incl. tijdsregistratie worden opgeslagen in het lokale geheugen van uw browser en tegelijkertijd op de gebruikte cloudservers. Verdere verwerking vindt alleen plaats indien u een verzoek om informatie indient of uw toestemming intrekt. In dat geval wordt de relevante informatie aan ons verstrekt in een compact gegevensformaat in een gemakkelijk leesbare tekstvorm met het oog op gegevensuitwisseling (JSON-bestand). 

3. Er wordt geen gebruikersinformatie opgeslagen voor de statistieken van het gebruik van de verleende of niet verleende toestemming. Alleen de frequentie en locaties van kliks worden opgeslagen. 

4. De persoonsgegevens worden opgeslagen op een server van Google Cloud die zich in de EU bevindt (Brussel, België of Frankfurt am Main, Duitsland). 

5. Het doel van de gegevensverwerking is de analyse en het beheer van de verleende toestemmingen, om te voldoen aan onze verplichting om een toestemmingsbeheer te voeren dat voldoet aan de AVG. Het gebruik van Usercentrics dient om verleende en niet-verleende toestemmingen aan te tonen, evenals het beheer ervan. 

6. De wettelijke grondslag voor het beheer van uw toestemmingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens ligt in art. 6, lid 1, onder (f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de rechtszekerheid van documentatie en verifieerbaarheid van toestemmingen, de controle van marketingmaatregelen op basis van de verleende toestemming, evenals de optimalisatie van toestemmingspercentages. 

7. De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn. De bijbehorende cookie heeft een looptijd van 60 dagen. Het document van intrekking van een eerder verleende toestemming wordt voor een periode van drie jaar bewaard. De bewaring is gebaseerd op onze verantwoordingsplicht op grond van art. 5, lid 2 AVG. 

2.14. YouTube

1. Wij gebruiken YouTube voor de integratie van video's. De video's worden geïntegreerd in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus.  

2. De website van YouTube gebruikt cookies om informatie te verzamelen over de gebruikers van de website. YouTube gebruikt ze onder meer om videostatistieken te verzamelen, om fraude te voorkomen en om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.  

3. Door YouTube te gebruiken, wordt een verbinding tot stand gebracht met het Google DoubleClick-netwerk. Het starten van de video kan verdere gegevensverwerking in gang zetten. Wij hebben daar geen invloed op. 

4. Meer informatie over privacy bij YouTube is te vinden in het privacybeleid van YouTube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

2.15. Microsoft Advertising

1. Op onze website maken wij gebruik van Microsoft Advertising van Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; "Microsoft").  

2. Deze gegevensverwerking dient voor marketing- en promotiedoeleinden en voor het meten van het succes van advertenties (Conversion Tracking). Hiervoor plaatst Microsoft Advertising (Bing Ads) een "conversiecookie" op uw computer als u onze website bereikt via een advertentie van Microsoft Advertising. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als u specifieke pagina's op onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Microsoft zien dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd.    

3. De volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, door Microsoft toegewezen identifiers (tags), informatie over uw browser en uw apparaat, referrer URL (website van waaruit u onze website bezocht), URL van onze website. Elke klant van Microsoft Advertising ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Microsoft Advertising-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Microsoft Advertising-klanten die voor conversietracking hebben gekozen.  

4. Bovendien gebruiken we de zogenaamde "Remarketing-functie" waarmee Microsoft uw online gedrag kan volgen en u daarom gepersonaliseerde reclame op Microsoft-websites of in Microsoft-apps kan tonen.  

5. Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft gebruikte cookies vindt u op de website van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.  

6. De wettelijke grondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG. 

2.16. Microsoft clarity

1. Wij gebruiken Microsoft Clarity om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en de ervaring op deze website te optimaliseren.  De technologie van Clarity geeft ons een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden, etc.) en helpt ons ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Clarity gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen anoniem verzameld en opgeslagen), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaatidentificatie), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het bekijken van onze website). Clarity slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Clarity noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en wordt ook niet samengevoegd met andere gegevens over individuele gebruikers.  

2. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Microsoft Clarity: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.  

3. De wettelijke grondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG.  

2.17. Links naar andere websites

1. Bij gebruik van sommige van onze diensten wordt u automatisch doorverwezen naar andere websites. 

2. Wij wijzen u erop dat dit privacybeleid daar niet van toepassing is. Het privacybeleid van de gelinkte website kan aanzienlijk afwijken van dit beleid. 

3. Verwerking van gegevens met het oog op de uitvoering van onze bedrijfsprocessen 

3.1. Contactformulier en contact via e-mail

1. Wanneer u contact met ons opneemt (via online formulier of e-mail), worden de door de gebruiker verstrekte gegevens uitsluitend verwerkt voor de verwerking van de aanvraag en de afhandeling daarvan. 

2. Elk ander gebruik van de gegevens zal enkel gebeuren op basis van de door de gebruiker gegeven toestemming. 

3. De gegevens van de gebruikers worden opgeslagen in ons Customer Relationship Management System (Salesforce) of een vergelijkbare software/database. De wettelijke bewaartermijnen voor zakelijke brieven zijn van toepassing. 

3.2. Nieuwsbrief en e-mailcommunicatie

1. Aan de hand van onderstaande informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en e-mailcommunicatie, alsmede over de procedure voor aanmelding, verzending en statistische evaluatie en uw recht op bezwaar. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures. 

2. Toestemming

Als onderdeel van de aanmelding voor onze online nieuwsbrief en e-mailcommunicatie, verkrijgen wij de toestemming van de gebruikers via een speciaal selectievakje dat in onze verschillende online uitingen, zoals donatieformulieren of petitieformulieren, is toegevoegd. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief en e-mailcommunicatie worden geregistreerd om te voldoen aan wettelijke bewijsverplichtingen (AVG). Dit omvat het opslaan van het tijdstip van aanmelding en bevestiging, evenals het IP-adres. 

3. E-mailtool

De nieuwsbrief en e-mailcommunicatie wordt verzonden door Salesforce Marketing Cloud (SFDC Netherlands BV, Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam) - hierna te noemen "verzendingsdienstverlener". De voorschriften inzake gegevensbescherming van de aanbieder van de e-mailtool kunt u hier vinden: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/.  

Volgens zijn eigen informatie kan de aanbieder van de e-mailtool deze gegevens in pseudonieme vorm - d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker - gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief en de e-mailcommunicatie technisch te optimaliseren, of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De aanbieder van de e-mailtool gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om ze zelf te registreren of om de gegevens aan derden door te geven. 

4. Aanmeldingsgegevens

Om zich aan te melden voor de nieuwsbrief en e-mailcommunicatie, dient de gebruiker zijn e-mailadres, titel, voor- en achternaam in te voeren en het vakje voor toestemming aan te vinken. 

5. Statistisch onderzoek en analyses

De nieuwsbrieven en e-mailcommunicatie bevatten een zogeheten "web-beacon", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief of de e-mailcommunicatie wordt opgehaald van de server van de aanbieder van de e-mailtool. Daarbij wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, maar ook uw IP-adres en het tijdstip van het ophalen. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die aan de hand van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden.  

In het kader van de statistische onderzoeken wordt ook nagegaan of de nieuwsbrieven en e-mailberichten worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling, noch die van de aanbieder van de e-mailtool, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen vooral om de leesgewoonten van gebruikers te herkennen en content aan hen aan te passen of om andere content te sturen op basis van de interesses van gebruikers. 

6. Wettelijke grondslagen

Het gebruik van de aanbieder van de e-mailtool, de uitvoering van statistische onderzoeken en analyses, alsmede de registratie van het aanmeldingsproces zijn gebaseerd op  gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (f) AVG. Wij streven naar een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat  zakelijke belangen dient en aan de verwachtingen van gebruikers voldoet.

7. Beëindiging/intrekking

Een gebruiker kan te allen tijde de ontvangst van onze nieuwsbrief en e-mailcommunicatie stopzetten, d.w.z. intrekken vantoestemming. Aan het einde van elke nieuwsbrief en elk e-mailbericht is een link voor afmelding geplaatst. Indien de gebruikers de ontvangst van de nieuwsbrief of de e-mailcommunicatie hebben stopgezet, worden de voor de verzending verwerkte persoonsgegevens van de gebruikers gewist.

3.3 Fondsenwerving

1. Face to Face Fundraising

Wij maken gebruik van de diensten van Credo Marketing (onderdeel van Trust Marketing, Hoofdstraat 275, Sassenheim, Kvk 76520056). Credo verzamelt persoonsgegevens ten behoeve van een gerechtvaardigde overeenkomst (donateurschap) via een tablet.  
De gegevens worden doorgestuurd naar ons via een beveiligde FTP-server. Alle gegevens worden verwerkt in ons CRM-systeem Salesforce. De gegevensbescherming wordt geregeld middels een door Credo ondertekende Overeenkomst inzake Gegevensbescherming. 

2. Direct Mail

Bij het versturen van direct mail maken we gebruik van onze eigen datasets uit het CRM-systeem. Mailings worden verstuurd door Mailtraffic B.V. (Grote Markt 12A, Zwolle, Kvk 0508298). Alle gegevensbescherming wordt geregeld middels een ondertekende Overeenkomst inzake Gegevensbescherming. Onze direct mailings kunnen worden uitgevoerd zonder nadrukkelijke toestemming van de ontvanger (opt-in), maar altijd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming; elke ontvanger krijgt via het mailpack de mogelijkheid om zich af te melden of de gewenste frequentie aan te geven. Voorkeuren worden verwerkt in ons CRM-systeem. Als we weten dat een donateur is overleden, zetten we de betaling per direct stop.  

3. Telefonische marketing

Wij werken met  Kalff B.V. (Randstad 21 57, Almere, Kvk 34221101) telefonische fondsenwerving. Zij bellen met donateurs op basis van de financiële relatie. Wij werken volgens de nieuwe regelgeving voor telemarketing, die in 2021 is ingevoerd, hieronder valt het vragen om nadrukkelijke toestemming om te mogen bellen (opt-in). Iedere donateur heeft het recht van opt-out (het recht van verzet). Alle gegevens worden beveiligd via een beveiligde FTP-server naar het externe callcenter verzonden. De gegevens-bescherming wordt geregeld in een ondertekende Overeenkomst inzake Gegevensbescherming. 

3.4. Het kantoor in Nederland

1. Reikwijdte en doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslag 

Wij verwerken uitsluitend de noodzakelijke gegevens voor de ondersteuning van vrijwilligers overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG (toestemming).
Het versturen van onze e-mailcommunicatie is ook gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder (a) AVG (toestemming). 

2. Gegevens 

Met name worden persoonlijke stamgegevens en contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) verwerkt. 

3. Ontvangers 

geen 

4. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering 

U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de verzending van onze e-mailcommunicatie. 
U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. 

3.5. Online donaties en sponsoring 

1. Reikwijdte en doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslag 

Wij verstrekken formulieren in onze online omgeving die de gebruiker kan gebruiken om via digitale weg een donatie of sponsoring te doen. De onlinedienst achter de donatiepagina's wordt gehost en onderhouden door Growing Minds, Wibautstraat 135-139, 1097 DN Amsterdam. Wij verwerken de in dit kader verzamelde gegevens met het oog op de verwerking van de betaling en voor de ondersteuning van donateurs en sponsors overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst). 
Het gebruik van uw adresgegevens voor op interesses gebaseerde post- en promotiedoeleinden geschiedt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder (f) AVG (afweging van belangen). 
Voorts is de verwerking van gegevens noodzakelijk op grond van belastingregelgeving en regelgeving inzake het witwassen van geld overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (c) AVG (wettelijke verplichting). 

2. Gegevens 

De gegevens die in elk geval worden verzameld, zijn herkenbaar aan de gebruikte vorm; het gaat met name om gegevens over de donatie (bijv. bedrag, donatie-interval en betaalmethode), alsook om persoonlijke stamgegevens en contactgegevens (bijv. e-mailadres en telefoonnummer). 

3. Ontvangers 

iDeal 
Indien u de betaalmethode "iDeal" kiest, geven wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de betaling door aan de betaaldienstverlener Buckaroo (Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht). De gegevens van de gebruikers worden verwerkt via FinDoc (De Bleek 7, 3447 GV Woerden) en opgeslagen in ons Customer Relationship Management-systeem (Salesforce, Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam). Informatie over gegevensbescherming bij Buckaroo is te vinden op https://www.buckaroo.nl/privacyverklaring.  

Creditcard 
Indien u de betaalmethode "Creditcard" kiest, geven wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de betaling door aan de betaaldienstverlener Buckaroo (Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht). De gegevens van de gebruikers worden verwerkt via FinDoc (De Bleek 7, 3447 GV Woerden) en opgeslagen in ons Customer Relationship Management-systeem (Salesforce, Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam). Informatie over gegevensbescherming bij Buckaroo is te vinden op https://www.buckaroo.nl/privacyverklaring. 

Automatische incasso 
Indien u de betaalmethode "Automatische incasso" kiest, geven wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de betaling door via FinDock (De Bleek 7, 3447 GV Woerden) en worden deze opgeslagen in ons Customer Relationship Management-systeem (Salesforce, Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam), van waaruit deze worden geüpload naar onze bank (ING) voor incasso (ABN AMRO Bank N.V.).  

PayPal 
Indien u de betaalmethode "PayPal" kiest, geven wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de betaling door aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg). 

Informatie over gegevensbescherming bij PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

4. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen ons gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, met werking voor de toekomst.
U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. 

3.6. Facebook Fundraiser

1. Reikwijdte en doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslag 

Wij gebruiken Facebook Fundraisers waarmee de gebruiker online via de Facebook-systemen een donatie kan doen.  

2. Gegevens 

De gegevens die in elk geval worden verzameld, zijn herkenbaar aan de gebruikte vorm; het gaat met name om gegevens over de donatie (bijv. bedrag, donatie-interval en betaalmethode).  

3. Ontvangers 

Facebook 
Als u aan ons doneert via een Facebook Fundraiser, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan Facebook. De Privacyverklaring van Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

De in dit kader verzamelde gegevens worden met ons gedeeld en opgeslagen in ons CRM-systeem (Salesforce) voor de ondersteuning van donateurs en sponsors overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst). 

4. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen ons gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, met werking voor de toekomst.  U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. intrekken. 

3.7. Verzoekschrift

1. Reikwijdte en doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslag 

Wij verwerken uitsluitend de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van verzoekschriften overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG (toestemming). 
Het verzenden van een nieuwsbrief per e-mail is uitsluitend gebaseerd op uw afzonderlijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG. 

2. Gegevens 

Met name worden persoonlijke stamgegevens, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) en verzoekschriftgegevens verwerkt. 

3. Ontvangers 

De gegevens worden uitsluitend aan de geadresseerde(n) van het verzoekschrift toegezonden (d.w.z. aan de betreffende bevoegde instantie - bijv. overheidsinstantie of parlement). 

4. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering 

U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de verzending van onze e-mailnieuwsbrief. 

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. 

4. Cookiebeleid 

4.1. Algemene informatie

1. Cookies zijn gegevens die door onze webserver of door webservers van derden worden doorgegeven aan de webbrowsers van de gebruikers, waar ze worden opgeslagen om later te kunnen worden opgehaald. Cookies kunnen de vorm hebben van kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag.  

2. Indien de gebruiker niet wil dat er cookies op zijn computer worden opgeslagen, wordt hem gevraagd de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van zijn browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden gewist in de systeeminstellingen van de browser. De uitschakeling van cookies kan leiden tot functiebeperkingen van deze onlinedienst.

4.2. Cookieoverzicht

NaamAanbiederDoelDuur
_dc_gtm_XXX Google Analytics Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen. 1 minuut 
_fbpFacebook Pixel om bezoeken aan websites op te slaan en te volgen. 3 maanden 
_ga_XXX Google AnalyticsWordt gebruikt om de sessiestatus te behouden. 2 jaar
_gcl_au Google om conversies op te slaan en te volgen 90 dagen
_gid Google Analytics Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 1 dag 
_hjAbsoluteSessionIn 
Progress 
Hotjar Cookie wordt gebruikt om de eerste pageview-sessie van een gebruiker te identificeren. Dit is een true / false-vlag die is ingesteld door de cookie. 30 minuten 
_hjFirstSeen Hotjar Deze cookie wordt ingesteld om Hotjar te laten weten of de betreffende gebruiker is opgenomen in de gegevensbemonstering gedefinieerd door de pageview-limiet van uw website. 30 minuten
_hjIncludedInSession 
Sample 
HotjarDeze cookie wordt ingesteld om Hotjar te laten weten of de betreffende gebruiker is opgenomen in de gegevensbemonstering die bepaald wordt door de dagelijkse sessielimiet van uw website. 30 minuten 
_hjSession_XXX HotjarEen cookie die de huidige sessiegegevens bevat. Dit zorgt ervoor dat volgende verzoeken binnen het sessie-venster aan dezelfde Hotjar-sessie worden toegewezen. 30 minuten 
_hjSessionUser_XXX HotjarCookie die ingesteld wordt wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script komt. Deze wordt gebruikt om de Hotjar User ID, uniek voor die site, in de browser te behouden. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site aan dezelfde gebruikers-ID zal worden toegeschreven. 1 jaar
_pk_id_XXX MatomoWordt gebruikt om een paar details over de gebruiker op te slaan, zoals de unieke bezoekers-ID 13 maanden 
_pk_ses_XXX MatomoCookies met een korte levensduur die worden gebruikt om tijdelijk gegevens voor het bezoek op te slaan 30 minuten 
_uetsid Microsoft Bing Ads Marketing/Tracking Cookie om bezoeken aan verschillende websites op te slaan en te volgen. 1 dag
_uetvid Microsoft Bing Ads Marketing/Tracking Cookie om bezoeken aan verschillende websites op te slaan en te volgen. 13 maanden
SRM_B Microsoft Bing Ads Gebruikt door Microsoft Advertising als unieke ID voor bezoekers. 1 jaar en 24 dagen 

4.3. Mogelijkheden van bezwaar 

Na een gegeven toestemming kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor het meten van het dekkingsbereik en promotionele doeleinden.

5. Wijziging Privacyverklaring 

5.1.  Versie: oktober 2022 

1. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring met betrekking tot de gegevensverwerking te wijzigen, om deze aan te passen aan gewijzigde wettelijke situaties, aan wijzigingen van de onlinedienst of van de gegevensverwerking. 

2. Indien de toestemming van de gebruikers vereist is of indien onderdelen van de Privacyverklaring bepalingen bevatten met betrekking tot de contractuele relatie met de gebruikers, zullen de wijzigingen alleen worden aangebracht met de toestemming van de gebruikers. 

3. De gebruikers wordt verzocht zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van deze Privacyverklaring.

Deel hier!

Zoek