Rapport dierwaardige veehouderij

VIER VOETERS is betrokken geweest bij de totstandkoming van een rapport over dierwaardige veehouderij in Nederland. 

23.1.2023
Rapport: A life worth living

Rapport: A life worth living

Lees hier het rapport over een dierwaardige veehouderij, wat gemaakt is in samenwerking met verschillende andere partijen.


VIER VOETERS streeft naar een dierwaardige veehouderij in Nederland. Dat is een veehouderij waarbij dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en waarbij de ‘zes leidende principes voor een dierwaardige veehouderij’ worden toegepast. Deze principes worden al toegepast door verschillende veehouders in Nederland. Dat zijn koploperboeren die een sleutelrol spelen bij de transitie naar een dierwaardige veehouderij en deze boeren zetten wij graag op een voetstuk. Om de minister van LNV te laten zien hoe Nederland met deze koploperboeren wél de omslag kan maken naar een dierwaardige veehouderij worden er in het rapport ‘A life worth living – vanuit de boer bezien’ zeven heldere adviezen gegeven om hier te komen. Bijvoorbeeld door samen te werken met deze koploperboeren om knelpunten in de transitie in kaart te brengen en het creëren van een gelijk speelveld zodat ook de duurzame, dierwaardige boeren een gezonde economische positie krijgen.

In 2021 is de ‘Wet Dieren’ in Nederland gewijzigd. Sinds dat moment geldt dat er een veehouderij moet komen waarbij dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen. Dit wordt ook wel ‘dierwaardige veehouderij’ genoemd. Minister Adema van LNV heeft besloten om de definitie van hiervan te bepalen met verschillende belanghebbenden in het convenant ‘dierwaardige veehouderij’. De Dierencoalitie*, waar VIER VOETERS lid van is, zit aan tafel om te komen tot een heldere definitie en ook VIER VOETERS zelf volgt het proces nauwgezet en is aangesloten als toehoorder. Wij willen erop toe zien dat de definitie van ‘dierwaardige veehouderij’ niet opnieuw gedefinieerd wordt door de landbouwindustrie, maar dat de wetenschappelijke definitie leidend blijft. 

*De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van zeventien dierenbeschermingsorganisaties op het gebied van politieke belangenbehartiging. De organisaties hebben een gezamenlijke achterban van meer dan een half miljoen leden en donateurs. 

De zes leidende principes

Zie hieronder in het kort uitgelegd staan wat de zes leidende principes - voor een dierwaardige veehouderij - uit het rapport inhouden.

1. Erkenning intrinsieke waarde dier

Erkenning intrinsieke 
waarde dier


Respect hebben voor de eigenwaarde van het dier als wezen met gevoel dat pijn en plezier kan ervaren.

2. Goede voeding

Goede voeding


Ervoor zorgen dat het dier voldoende water en voer van goede kwaliteit krijgt.

3. Goede omgeving

Goede omgeving


Een comfortabele en veilige leefomgeving met een goed klimaat bieden. 

4. Goede gezondheid

Goede gezondheid


De goede gezondheid van het dier borgen en pijn voorkomen.

5. Natuurlijk gedrag

Natuurlijk gedrag


Voldoende mogelijkheden geven om natuurlijke gedragingen te vertonen en behoeften te vervullen. 

6. Positieve emotionele toestand

Positieve emotionele toestand


Het dier moet in staat zijn om te reageren op een veranderende sociale en fysieke omgeving.

Zoek