Koeien op transport

VERVOER VAN LEVENDE DIEREN: DE KLOOF TUSSEN EU-VEREISTEN EN HANDHAVING DICHTEN

Een verzameling van academische artikelen over de naleving van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens transport

14.10.2020

‘VIER VOETERS is verheugd om deze compilatie van vertalingen van belangrijke artikelen over het transport van levende dieren die in professionele tijdschriften zijn gepubliceerd met u te delen. Deze artikelen zijn gepubliceerd tussen 2012-2020 en belichten veel van de meest besproken dierenwelzijns-kwesties en juridische overtredingen die verband houden met het vervoer van levende dieren De analyses en bevindingen geven duidelijkheid over de maatregelen die moeten worden genomen om de handhaving van de EU-wetgeving inzake vervoer te verbeteren.

Het vervoer van levende dieren gaat gepaard met immens leed. Een eerste stap om het leed te verminderen, is te zorgen voor een correcte uitvoering van de EU-wetgeving. Als dierenwelzijnsorganisatie die leed blootlegt, dieren in nood redt en beschermt, is VIER VOETERS er sterk van overtuigd dat transporten op korte termijn beperkt moeten blijven tot maximaal 8 uur (4 uur voor pluimvee) en dat het transport van ongespeende dieren moet stoppen. De aanstaande herziening van Verordening 1/2005 moet sterkere waarborgen omvatten om dierenleed als gevolg van het vervoer van levende dieren tot een minimum te beperken en te voorkomen. Bovendien moet de EU overstappen van het vervoer van levende dieren naar het vervoer van vlees, karkassen en genetisch materiaal. Zolang dergelijke maatregelen niet van kracht zijn, moet voor een goede en consequente handhaving van de bestaande vervoerswetgeving worden gezorgd.

De artikelen die in deze publicatie zijn verzameld, zijn een nuttige gids voor een betere en meer uniforme interpretatie van de wetgeving inzake het vervoer van levende dieren. We hopen dat deze vertalingen u zullen helpen bij uw dagelijkse werk voor een succesvolle implementatie van de EU-wetgeving en uiteindelijk voor een einde aan het leed van dieren tijdens het transport van levende dieren.’ 

Dr. Martina Stephany,  directeur Farm Animals & Nutrition bij VIER VOETERS

Hier vind je de compilatie (5,5 MB). Houd er rekening mee dat het even kan duren om deze pdf te laden (afhankelijk van uw internetverbinding):

Collectie academische artikelen over het naleven van regels voor dierentransport

Collectie academische artikelen over het naleven van regels voor dierentransport

Een verzameling van academische artikelen over de naleving van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens transport.

‘De belangrijke verantwoordelijkheid voor de handhaving van het Europese recht ligt in de eerste plaats bij de EU-lidstaten. De Europese Commissie, als hoedster van de Verdragen, speelt echter ook een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat de lidstaten het EU-recht respecteren. Verordening 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens transport biedt een uniform kader voor de manier waarop transport door de Europese Unie moet worden uitgevoerd en gereguleerd.

Uit rapporten van DG Sante en verschillende onderzoeken door ngo's bleek dat een goede handhaving in heel Europa ontbreekt en dat verschillende nationale interpretaties van wetgeving ertoe hebben geleid dat de verordening de afgelopen jaren als een richtlijn is behandeld. De artikelen in dit
document geven een samenvatting van informatie over de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie over rusttijden voor dieren en chauffeurs, evenals transportplanning; illegaal verplaatsen tussen verzamelcentra; belangrijke overwegingen voor plausibiliteitscontroles bij de goedkeuring van transporten naar derde landen; implicaties van de verordening tot harmonisatie van sociale bepalingen voor het wegverkeer voor de vervoersplanning en voor de specificaties inzake reistijd; vereisten voor controleposten; en problemen waarmee rekening moet worden gehouden bij het goedkeuren van transporten naar landen waar de basisprincipes van welzijn waarschijnlijk worden genegeerd.

We hopen dat deze bron u helpt bij het verzekeren van een betere handhaving van de EU-regelgeving inzake de bescherming van dieren tijdens transport. "

Pierre Sultana, Directeur European Policy Office van VIER VOETERS

#StopTheTrucks

HELP ONS MET HET BEËINDIGEN VAN HET WREDE LEVENDE DIERENVERVOER

Teken nu!

Zoek